KONTAKT:

ul. Korfantego 30
43-400 Cieszyn

mgr Tatiana Ogrodowska
tel. +48 728 726 195

mgr Iwona Heczková
tel. +48 502 236 607

 

Dane osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GABINETU PSYCHOTERAPII  INTEGRATYWNEJ

Jest to dokument, który ustala zasady przetwarzania danych osobowych w naszym Gabinecie. Dane te są przez nas pozyskiwane w trakcie konsultacji i sesji psychoterapii na potrzeby realizacji naszych usług.  

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii mgr Iwona Heczková i 3Strefy Tatiana Ogrodowska
2. Dane osobowe są potrzebne wyłącznie do realizacji usług konsultacji  oraz psychoterapii.
3. Dane podajecie Państwo dobrowolnie, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić realizację usług
4. Dane, takie jak imię, nazwisko, sposób kontaktu pozyskujemy za pośrednictwem telefonu (podczas zapisywania na wizyty w gabinecie) oraz – w razie potrzeby – podczas wywiadu w trakcie wizyty
5. Dane zapisujemy w kalendarzu oraz – w razie potrzeby – umieszczamy na zaświadczeniu o ukończeniu psychoterapii
6. Danych nie przekazujemy żadnym osobom lub podmiotom postronnym bez wyraźnej Państwa zgody, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, orzeczeń, decyzji lub wyroków sądu lub prokuratury lub innych uprawnionych instytucji.
7. Dane przetwarzamy wyłącznie przez czas realizacji usługi, a po tym czasie  trwale je usuwamy

Macie Państwo prawo:
• do dostępu do danych, uzyskania ich kopii, informacji o celach, kategoriach, odbiorcach i czasie przetwarzania,
• żądania sprostowania danych,
• do usunięcia, na żądanie, wszystkich lub niektórych danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora; Administrator rozpatruje żądanie z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz uzasadnionych interesów Administratora lub innych osób i podmiotów,
• do ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
• do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.